• Shkolla për Integrime Evropiane

    Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) është pjesë e Shkollës për Integrime Evropiane, QKSS do të jetë përgjegjës për organizimin e Modulit për Siguri dhe Drejtësi në kuadër të kësaj shkolle. Ky projekt është duke u mbështetur dhe udhëhequr nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri Civile (KFOS).

  • Trajtimi i OShC-ve në kuadër të Ligjit të Punës dhe programeve të punësimit në Kosovë

    Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) në bashkëpunim me Fondacionin Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) dhe Rrjetin Ballkanik për Zhvillim të Shoqërisë Civile (BCSDN) është duke e implementuar projektin me titull: “Trajtimi i OShC-ve në kuadër të Ligjit të Punës dhe programeve të punësimit në Kosovë”.

Shiko të gjitha...