Analizë Kritike e Diskursit: (De)Konstruktimi i Diskursit të EULEX-it

 

 

Publikuar nga:

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

 

Titulli:

Analizë Kritike e Diskursit: (De)Konstruktimi i Diskursit të EULEX-it

 

Autore:

Violeta FERATI

 

Data:

07.09.2012

 

 

Raporti është përqendruar në analizën e diskursit kritik për të evidentuar tendencat e gjuhës së përdorur nga EULEX-i bazuar në deklaratat zyrtare dhe raportet e tyre. Prandaj qëllimi i këtij hulumtimi përbën zbulimin e marrëdhënies së padukshme në mes të EULEX-it dhe institucioneve kosovare, gjë që nuk ka ndodhur në hulumtimet e deri tashme për praninë ndërkombëtare civile dhe ushtarake.

Në hulumtimin “Analiza Kritike e Diskursit: (De)Konstruktimi i Diskursit të EULEX-it” prezentohet po ashtu një aneks statistikor i cili reflekton frekuencat (shpeshtësinë) e terminologjisë së përdorur nga EULEX në periudhën 2009-2012. Ky hulumtim ka zbuluar se sa herë është përdorur termi: multi-etnicitet, komunitete jo-shumicë, llogaridhënia, transparenca, pajtimi, autoritete vendore, interferim politik etj.,përgjatë periudhës së lartpërmendur.