Udhëzues për bashkëpunimin e shoqërisë civile me institucionet e sigurisë në Kosovë

Publikuar nga:

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë

Titulli:

Udhëzues për bashkëpunimin e shoqërisë civile me institucionet e sigurisë në Kosovë

Autor:

Plator Avdiu

Data:

Qershor 2017

Qëllimi i udhëzuesit është vendosja e bashkëpunimit reciprok të shoqërisë civile me institucionet e sigurisë për zhvillimin e integritetit, veçanërisht me Policinë e Kosovës dhe Forcën e Sigurisë së Kosovës, por duke mos u kufizuar vetëm në këto institucione të sigurisë.