Buletini i QKSS për gjashtëmujorin e parë 2017

Janar-Qershor 2017

Për të lexuar Buletinin e Qendres Kosovarë për Studime të Sigurisë (QKSS) për gjashtëmujorin e parë të vitit 2017, ju lutem klinkoni në linkun në vijim: Buletini i QKSS për gjashtëmujorin e parë të vitit 2017