Job Security in Civil Society Organizations in Kosovo: Implementation of Labour Legislation

Publikuar nga:

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

Titulli:

“Siguria e punës në Organizatat e Shoqërisë Civile: Zbatimi i Legjislacionit të Punës”

Autore:

Donika Marku dhe Valëza Mjeku

Data:

Dhjetor 2015

Ky raport ka për qëllim të analizojë se si funksionon sektori i shoqërisë civile në bazë të konceptit të gjerë të sigurisë njerëzore. Përkatësisht, synon të analizojë qëndrueshmërinë e angazhimit të shoqërisë civile bazuar në atë se sa të sigurtë ndjehen aktivistët e shoqërisë civile nëpër pozitat e tyre të punës dhe i cili është ndikimi i saj për qëndrueshmëri në punën e tyre.

Ky raport ka për qëllim të prezantojë gjetjet mbi sigurinë e vendeve të punës në sektorin e shoqërisë civile në Kosovë. Ligji i Punës dhe zhvillimi i sektorit të shoqërisë civile në Kosovë kanë qenë të listuar si prioritet nga Komisioni i BE-së në Kosovë. Raporti i fundit për Kosovën në vitin 2015 tregon se sfida serioze në zbatimin e kornizës aktuale ligjore trajtimin e të drejtave të punës në Kosovë. Për më tepër, një nga rekomandimet kryesore në lidhje me zhvillimin e shoqërisë civile ishte "Financimi publik për organizatat e shoqërisë civile duhet të sigurohet në mënyrë transparente duke përdorur kritere të përcaktuara qartë".

Vërejtje: Ky dokument për momentin është vetëm në versionin Anglisht