Sektori privat i sigurisë në Kosovë

Publikuar nga:

Qendra e Gjenevës për Kontrollin Demokratik të Forcave të Armatosura (DCAF)

Titulli:

A Force for Good: Mapping the private security landscape in Southeast Europe

Autor të Kapitullit për Kosovë:

Donika Emini dhe Mentor Vrajolli

Data:

Shtator 2015

Publikimi i parë i këtij projekti shqyrton dhe vlerëson origjinën dhe gjendjen aktuale të sektorit privat të sigurisë në secilin nga vendet e synuara, me referencë të veçantë parimet e qeverisjes së mirë dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Në veçanti, autorët shqyrtojnë se kur dhe si kompanitë e para private të sigurisë janë zhvilluar, klientët e tyre, dhe faktorë të tjerë të tilla si përcaktohet legjislacioni përkatës, shërbime private të sigurisë sot, dhe cilat kompani janë themeluar dhe kanë mbijetuar në treg. Hulumtimet tregojnë rëndësinë ekonomike të sigurisë private në veçanti si një burim të punësimit. Ata gjithashtu eksplorojnë nëse KP-të janë në gjendje të ofrojnë shërbime të sigurimit të cilësisë duke shikuar në sfondin dhe kualifikimet e menaxherëve dhe të punësuarve. Një numër i pyetjeve të rëndësishme janë trajtuar si: kush janë njerëzit që punojnë për KPS, çfarë është niveli i tyre i ekspertizës dhe profesionalizmit dhe cilat janë kushtet e tyre të punës? Sa të rëndësishme janë marrëdhëniet (politike) për suksesin e një KPS dhe si konsideratat politike të brendshme kanë një ndikim në  KPS të cilat marrin kontrata dhe sa mirë ata punojnë? Si përcaktohet cilësia dhe si zbatohet nga të dy KPS-te dhe klientët e tyre, veçanërisht nga klientët e sektorit publik? Së fundi, a bashkëpunojnë ose konkurrojnë me njëri-tjetrin KPS-të dhe ofruesit e koordinuar të sigurisë së shtetit.