Konkurs për Pranimin e Hulumtuesve në Teren

 

QENDRA KOSOVARE PËR STUDIME TË SIGURISË

shpall

KONKURS

për

PRANIMIN  E HULUMTUESVE NË TEREN

 

Konkursi është i hapur deri me:

30 Shtator 2014

 

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS), qendër kjo hulumtuese jo-qeveritare (think tank) e cila merret me studimet e politikave të sigurisë, sundimit të ligjit dhe drejtësisë, duke filluar nga data 17 Shtator 2014 hap konkurs për pranimin e hulumtuesve ne terren. Konkursi mbetet i hapur për 14 ditë nga dita e hapjes së tij, pra deri me datën 30 Shtator 2014. Interesimet pas kësaj date nuk do të merren parasysh.

Kohëzgjatja e angazhimit është dy javë, me angazhim 40 orë në javë. Personi i autorizuar i QKSS-së do të informoj kandidatët e përzgjedhur për intervistë. Mos-kontaktimi i juaj deri me datën 01 Tetor 2013 nënkupton se ju nuk jeni përzgjedhur për intervistë.

 

Kriteret esenciale të përzgjedhjes:

• Të jetë student në fakultetet e shkencave sociale (shkenca politike, sociologji, juridik);

• Të shpreh interesim dhe gatishmëri për hulumtim në shkencat sociale në përgjithësi dhe  çështje të sigurisë në veçanti;

• Të ketë njohuri bazike të përdorimit të metodave të hulumtimit shkencor;

 

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

• CV

• Letërnjoftimi/Pasaporta e skanuar

Më shumë informata rreth Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë mund të gjeni ne web-faqen e saj zyrtare www.qkss.org. Aplikacionet duhet të dërgohen në mënyrë elektronike vetëm tek personi kontaktues si më poshtë.

 

Donika Emini,

Hulumtuese/Zyrtare e Projektit

E-mail: donika.emini@qkss.orgdonikaemini@gmail.com

 

Çdo mënyrë tjetër e kontaktit nuk do të merret parasysh.