Thirrje për Ofertim - GoPro

Thirrje për Ofertim -  GoPro

Data e publikimit të thirrjes:

26 Korrik 2016

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) fton të gjitha bizneset e regjistruara në Kosovë që të dorëzojnë ofertat e tyre për blerjen e 1 kamere si më poshtë:

Specifikacionet:

Lloji: Go Pro Hero 4 black (32 ose 64 GB)

Pjesët shtesë (aksesorë): 3n1 Mounts/Tripod

Të gjitha bizneset e interesuara duhet të dorëzojnë këto dokumente:

1. Oferta (bazuar në këto specifika së bashku me çmimin për njësi)

2. Certifikatën e regjistrimit të biznesit

3. Certifikatën e TVSH-së

Përzgjedhja e fituesit do të bëhet në bazë të kriterit bazë të çmimit ekonomikisht më të favorshëm. Procedurat tjera lidhur me kontraktim do të bazohen në Ligjit për Lirinë e Asocimit në Organizata Jo-Qeveritare, Rregulloren Financiare të QKSS si dhe standardet e kontabilitetit të Kosovës.

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë të gjitha dokumentet e kërkuara jo më larg se deri më 15 Gusht 2016 në email adresën: tringa.naka@qkss.org, duke specifikuar në subjekt: Thirrje për ofertim – GoPro.

Çdo formë tjetër e komunikimit, përveç udhëzimeve të mësipërme, nuk do të merret parasysh.