Pasqyrat Financiare 2011

Pasqyrat Financiare:

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

Nxjerrur me:

19 Mars 2012

Kjo pasqyrë financiare përmban: Bilancin e Gjendjes; Pasqyren e të Ardhurave; Pasqyren e Ndryshimeve në Ekuitetin e Aksionareve; Pasqyren e Rrjedhes së Parasë dhe Shpalosjen.