Pasqyrat Financiare 2013

Pasqyrat Financiare:

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

 

Nxjerrur me:

31 Mars 2014

 

Kjo pasqyrë financiare përmbanë: Bilancin e Gjendjes; Pasqyren e të Ardhurave; Pasqyren e Ndryshimeve në Ekuitetin e Aksionareve; Pasqyren e Rrjedhes së Parasë dhe Shpalosjen.