Pasqyrat financiare 2009

Pasqyrat Financiare:

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

Nxjerrur me:

31 Mars 2010

Kjo pasqyrë financiare përmban: Bilancin e Gjendjes; Pasqyren e të Ardhurave; Pasqyren e Ndryshimeve në Ekuitetin e Aksionareve; Pasqyren e Rrjedhes së Parasë dhe Shpalosjen