Pasqyrat financiare 2017

Pasqyrat Financiare:

 

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

 

 

Nxjerrur me:

 

31 Janar 2018

 

 

Kjo pasqyrë financiare përmban: Deklaratën vjetore, Bilancin e Gjendjes; Pasqyren e të Ardhurave; Pasqyren e Ndryshimeve në Ekuitetin e Aksionareve; Pasqyren e Rrjedhes së Parasë dhe Shpalosjen.