Pasqyrat financiare 2018

Pasqyrat Financiare:

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

Nxjerrur me:

31 mars 2019

Kjo pasqyrë financiare përmban: Deklaratën vjetore, Bilancin e Gjendjes; Pasqyren e të Ardhurave; Pasqyren e Ndryshimeve në Ekuitetin e Aksionareve; Pasqyren e Rrjedhes së Parasë dhe Shpalosjen.