Raport i Audimit 2017

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

 

Raporti i Auditorit të Pavarur për Pasqyrat Financiare për vitin që ka përfunduar me 31 Dhjetor 2017