Raport i Auditimit - Dhjetor 2014

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

 

Raporti i Auditorit të Pavarur për Pasqyrat Financiare për vitin që ka përfunduar me 31 Dhjetor 2014