Raporti i Auditimit - Dhjetor 2013

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)


Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për vitin që ka përfunduar me 31 Dhjetor 2013

 

 

Mars 2014