Mbikëqyrja Parlamentare e Sektorit të Sigurisë në Kosovë

Ky projekt është vazhdimësi e projektit të kaluar të cilin është duke implement QKSS. Ky projekt ka për qëllim forcimin e mbikëqyrjes parlamentare në sektorin e sigurisë në Kosovë, nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve profesionale të anëtarëve të Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri

Përmbledhje e shkurtër  e projektit

Ky projekt është vazhdimësi e projektit të kaluar të cilin është duke implement QKSS. Ky projekt ka për qëllim forcimin e mbikëqyrjes parlamentare në sektorin e sigurisë në Kosovë, nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve profesionale të anëtarëve të Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri, dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës si dhe Komisionit për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Me anë të këtij projekti QKSS do të bëjë monitorimin e të gjitha aktiviteteve të komisioneve parlamentare që e mbikëqyrin sektorin e sigurisë në Kosovë.  Projekti ka filluar të implementohet në Janar 2015- dhe do të vazhdoj deri në Dhjetor 2015.

Ky projekt në partneritet dhe mbështetje të Qendrës së Gjenevës për Kontroll Demokratik të Forcave të Armatosura DCAF.