Mundësitë për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm përmes shkëmbimit ndër-rajonal

Mundësitë për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm përmes shkëmbimit ndër-rajonal

Qëllimi kryesor i projektit do të jetë mbështetja e parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm në Ballkanin Perëndimor përmes analizave të përbashkëta, rrjeteve rajonale dhe ndër-rajonale dhe këshillave politike për palët e interesuara kombëtare dhe ndërkombëtare në mënyrë që të adresohen faktorët "shtytës" dhe "tërheqës" të radikalizimit (procesi) dhe ekstremizmi i dhunshëm (rezultati). Projekti do të shqyrtojë përfitimet e mundshme të lidhjes së aktiviteteve PVE me përpjekjet rajonale të ndërtimit të paqes dhe pajtimit për të parandaluar radikalizimin dhe ekstremizmin e dhunshëm. Meqënëse ekstremizmi i dhunshëm është një nxitës i drejtpërdrejtë i konflikteve dhe një pengesë për ndërtimin e paqes së qëndrueshme, duke fituar një kuptim më të qartë dhe më të saktë se si të zgjerojmë fushëveprimin e programeve PVE, gjithashtu do të ofrojnë njëkohësisht një pasqyrë se pse njerëzit marrin rrugë të dhunshme ekstremiste. Përveç kësaj, ky projekt do të zhvillojë një kuadër të bazuar në njohuri dhe analizë që synon të nxisë proceset e dialogut të shëndoshë në fushën e PVE.

Ky projekt udhëhiqet nga Berghof Foundation në partneritet me Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS), Analytica nga Maqedonia, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim nga Shqipëria dhe Atlantic Initiativa nga Bosnja dhe Hercegovina.