Procesi i Verifikimit në Sektorin e Sigurisë në Kosovë

Ky projekt ka për qëllim reformimin e sistemit aktual të verifikimit të sigurisë në Kosovë. Me anë të këtij projekti QKSS do

Përmbledhje e shkurtër e projektit

Në Janar 2015, QKSS ka filluar projektin rreth monitorimit të procesit të verifikimit në sektorin e sigurisë në Kosovë. Ky projekt ka për qëllim reformimin e sistemit aktual të verifikimit të sigurisë në Kosovë. Me anë të këtij projekti QKSS do të bëjë monitorimin e përgjithshëm të procesit të verifikimit të sigurisë në Kosovë, si dhe në të njëjtën kohë, do të ofrojë analiza dhe vlerësime profesionale lidhur me reformimin e procesit të verifikimit të sigurisë. Projekti ka filluar të implementohet në Janar 2015, dhe do të vazhdoj deri në Dhjetor 2015.

Ky projekt mbështetet nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)