Perceptimet e Publikut për Politikën e Jashtme dhe Dialogun me Serbinë

Publikuar nga:

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë

Titulli:

Barometri Kosovar i Sigurisë – Edicion Special

Perceptimet e Publikut për Politikën e Jashtme dhe Dialogun me Serbinë

Autore:

Donika Emini

Data:

09 Shkurt 2016

Ky edicion special i BKS-së synon një shumëllojshmëri të gjerë të palëve të interesuara për të ndjekur perceptimin e opinionit publik në Kosovë kundrejt partnerëve kyç strategjik në nivelin rajonal dhe ndërkombëtarë. Më konkretisht ky edicion i drejtohet një grupi audience të interesuar për të ndjekur trendet e opinionit publik në Kosovë, duke u përqendruar në politikën e jashtme të Kosovës, bashkëpunimin rajonal dhe ndërkombëtar, si dhe nëdialogun me Serbinë. Në përgjithësi, BKS-ja targeton hartuesit e politikave; praninë e bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë; organizatat lokale, rajonale dhe ndërkombëtare të shoqërisë civile; akademitë, si dhe mediat.