Raport Vleresimi per Zbatimin e Planit Nacional të UNSCR 1325 në Ballkanin Perëndimor-Kosova

Publikuar nga:

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

 

Titulli:

Raport Vleresimi per Zbatimin e Planit Nacional të UNSCR 1325 në Ballkanin Perëndimor-Kosova

 

Autor:

Fjolla Raifi

 

Data:

03.10.2013

 

Raporti paraqet të gjeturat preliminare mbi rolin dhe pjesëmarrjen e gruas në sektorin publik, përkatësisht në institucionet e sigurisë. Është një analizë e shkurtër që paraqet gjendjen aktuale të pjesëmarrjes së gruas në Policinë e Kosovës dhe Forcën e Sigurisë së Kosovës. Si dhe, me një rendësi të madhe është paraqitur në hulumtim procesi i hartimit të Planit Nacional mbi Implementimin e Rezolutës 1325 të OKB-së.