Raporti i Progresit i Shoqerise Civile – Made in Kosova 2011

 

 

Data: 29 Shtator 2011

 

QKSS kontribuon ne Raportin e Progresit te Shoqerise Civile – Made in Kosova 2011, duke mbuluar kështu fushen e sektorit te sigurise, sundimit te ligjit dhe sistemit te drejtesise si dhe procesin e decentralizimit. Ne pergjithesi, Ky raport vlerëson periudhën Tetor 2010 – Tetor 2011 dhe mbulon këto fusha:

- Marrëdhëniet Kosovë - rajon - BE

- Progresin politik dhe institucional (konsolidimi i institucioneve, zgjedhjet, sundimi i ligjit, qeverisja lokale, lufta kundër korrupsionit, të drejtat e njeriut dhe mbrojta e minoriteteve), dhe

- Progresin ekonomik (politikat ekonomike, tregtia e jashtme, sektori financiar).

 

Pasi që organizatat që kanë hartuar këtë raport janë të specializuara në fushat që i kanë mbuluar, një pjesë e materialit hulumtues reflekton punën monitoruese, hulumtuese, analitike dhe raportuese të tyre gjatë periudhës një-vjeçare. Për më tepër, vlerësimi mbështetet në shumë burime primare e sekondare dhe në konsultimet e zhvilluara me ekspertë të fushave përkatëse.